درباره آکوردهاي SUS و استفاده از آنها

درباره آکوردهاي SUS و استفاده از آنها
اين پست شما رو با ساختار آکوردهاي Sus و چند روش استفاده از اين آکوردها...