توابع Immutable و ارتباط آن با val در کاتلین

توابع Immutable و ارتباط آن با val در کاتلین
یک شیء یا ویژگی mutable بعد ساخته شدن قابل تغییر است، و در مقابل immut...