شیوه های گوناگون فرمت کردن رشته ها در پایتون

شیوه های گوناگون فرمت کردن رشته ها در پایتون
پایتون زبان برنامه نویسی با یادگیری ساده و کاربردهای فراوان و فراگیر ا...