به راهنمایی نیاز دارم برنامه نویسای عزیز:)

به راهنمایی نیاز دارم برنامه نویسای عزیز:)
اگه برنامه نویسی یا اطلاعات داری لطفا راهنمایی کن