تاریخ ناگفته‌ی زنان در برنامه‌نویسی کامپیوتر (بخش اول)

تاریخ ناگفته‌ی زنان در برنامه‌نویسی کامپیوتر (بخش اول)
دنیای برنامه‌نویسی زمانی توازن جنسیتی بهتری داشت، کجای کار غلط پیش رفت...