آیا من مسئولم؟(اخلاق برنامه نویسی)

آیا من مسئولم؟(اخلاق برنامه نویسی)
موقعیتی رو تصور کنید که یه نفر از شما به عنوان یه برنامه نویس درخواست...