مهم ترین نکته امنیتی که تو کدت نادیدش گرفتی 😨

مهم ترین نکته امنیتی که تو کدت نادیدش گرفتی 😨
بیا ۲ دقیقه وقت بزار و این و بخون که پس فردا بی چاره نشی!!