تست کد و نرم افزار

تست کد و نرم افزار
چند وقت پیش شنیدم که شهرداری برای تحویل پروژه های نرم افزاری از پیمانک...