دانشمندان علوم کامپیوتر مرز «دانش تصدیق‌پذیر» را گسترش می‌دهند!

دانشمندان علوم کامپیوتر مرز «دانش تصدیق‌پذیر» را گسترش می‌دهند!
قلمروی مسائلی که یک کامپیوتر می‌تواند صحت و اعتبارسنجی کند، رشد پیدا ک...