تفاوت برنامه نویسی و مهندس نرم افزار

تفاوت برنامه نویسی و مهندس نرم افزار
گاهی این تصور پیش می‌آید که مهندسین نرم افزار همان برنامه نویسان هستند...