ورژنینگ در تولید نرم افزار (Semantic Versioning)

ورژنینگ در تولید نرم افزار (Semantic Versioning)
در این پست قصد دارم نحوه ورژنینگ رو در نرم افزار های در حال توسعه یا ن...