برنامه نویس باشیم یا برنامه نویس ؟!

برنامه نویس باشیم یا برنامه نویس ؟!
به نظرم مثبت اومد که این مطلب رو بنویسم بلکه یکم فکر کنیم قبل از برنام...