آموزش پایتون - فصل سوم(توابع)

آموزش پایتون - فصل سوم(توابع)
در زمینه ی برنامه نویسی ، تابع دنباله ی نامگذاری شده ای از دستورات هست...