کیت توسعه نرم افزار (SDK) چیست؟ به زبان ساده

کیت توسعه نرم افزار  (SDK) چیست؟ به زبان ساده
به طور کلی برای ارتباط و یا استفاده یا اصلا لذت و یا تصاحب هر چیزی بای...