ما برنامه نویس ها « از کجا ، به کجا ؟! »

ما برنامه نویس ها « از کجا ، به کجا ؟! »
دغدهه ها و نگرانی های یک برنامه نویس سازمانی