یادگیری برنامه‌نویسی، مفاهیم و فعالیتهای تولید نرم افزار

به صورت کلی با فرایند تولید یک نرم افزار آشنا میشویم