آیا رشته کامپیوتر بخوانم ؟

راستش این سوال رو خیلی از من می پرسند . که آیا این رشته خوبی یا نه . و...