شهر بی‌گدا؛ از بین بدن فقر یا بیرون کردن مردم فرودست از سطح شهر

شهر بی‌گدا؛ از بین بدن فقر یا بیرون کردن مردم فرودست از سطح شهر
بررسی طرح شهر بدون گدا شهرداری ها در شهرهای مختلف