آموزش tkinter - اولین برنامه جمع دو عدد!

آموزش  tkinter - اولین برنامه جمع دو عدد!
نوشتن کد ماژولار با پایتون و tkinter در قالب یک مثال عملی