گیف یا جیف؟ مسئله این است

گیف یا جیف؟ مسئله این است
از دعوای اسپیس یا تب که بگذریم موضوع بعدی که برای من خیلی جذابه تلفظ ص...