کنکور 1400 حذف نخواهد شد !

کنکور 1400 حذف نخواهد شد !
اگر شما هم جزء افرادی هستید که منتظر شنیدن خبر حذف کنکور هستید، متاسفا...