آیا درست است که می گویند همه باید کد نویسی یاد بگیرند؟

آیا درست است که می گویند همه باید کد نویسی یاد بگیرند؟
آیا این حرف درسته؟چرا باید کسایی که شغلشون به طور مستقیم به برنامه نوی...