نگاهی به بازار اپلیکیشن ها در ایران (+ تجربه شخصی)

نگاهی به بازار اپلیکیشن ها در ایران (+ تجربه شخصی)
در این مطلب سعی کردم خیلی خلاصه بازار اپلیکیشن ایران را نگاهی بیندازم...