پیش به سوی Django

پیش به سوی Django
یک راهنما در ارتباط با شیوه یادگیری جنگو