مشکلات آموزش مجازی از دید یک دانش آموز

مشکلات آموزش مجازی از دید یک دانش آموز
دلخوری های من از این شیوه آموزشی