تزریق وابستگی یا همون Dependency Injection تو نود.جی‌اس

تزریق وابستگی یا همون Dependency Injection تو نود.جی‌اس
بحث DI که وقتی برنامه نویسی شروع میکنی باید بدونیش