یادگیری برنامه نویسی، دستورات ورودی و خروجی

شروع برنامه نویسی با گرفتن اطلاعات از کاربر و چاپ نتیجه عملیات