چگونه برنامه نویس شویم؟ برنامه نویسی را از کجا شروع کنیم؟

چگونه برنامه نویس شویم؟ برنامه نویسی را از کجا شروع کنیم؟
چه زبان برنامه نویسی خوب است؟ از کجا باید برنامه نویسی را شروع کنیم؟ ا...