نان، درس و هوس فرار

نان، درس و هوس فرار
داستان یک دانشجوی دکتری؛ از رتبه یک کنکور تا اخراج