آموزش Rust-قسمت اول (Rust چیست؟)

آموزش Rust-قسمت اول (Rust چیست؟)
زبان برنامه نویسی راست چیست؟تاریخچه کوتاهدر سال 2010 برای اولین بار تو...