بررسی پروژه‌های مهم معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت‌وگو با مدیرکل دفتر پایش، نظارت و پیاده‌سازی دولت الکترونیکی

بررسی پروژه‌های مهم معاونت دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران در گفت‌وگو با مدیرکل دفتر پایش، نظارت و پیاده‌سازی دولت الکترونیکی
مصاحبه اختصاصی هفته نامه رویداد اقتصادی با دکتر مجید فولادیان، تاریخ چ...