تعصب در زبان برنامه نویسی

تعصب در زبان برنامه نویسی
تعصب در برخی مواقع باعث محدود کردن خود آدم میشه