ماجرای امر به معروف با برنامه نویسی

ماجرای امر به معروف با برنامه نویسی
یاد گرفتنِ برنامه نویسی آغاز ورود به یه دنیای جدیده !