ذهنیت برنامه نویسی واقعا چیست؟

ذهنیت برنامه نویسی واقعا چیست؟
براستی ذهنیت برنامه نویسی چیست و چه تفاوتی با کد نویسی دارد؟! برنامه ن...