چطور ریفکتور کنیم؟

چطور ریفکتور کنیم؟
ریفکتور باید شامل یک سری تغییرات کوچک در راستای ساده تر و قابل فهم تر...