زبان Rust چیست و آیا کارآمدی لازم را دارد؟

زبان Rust چیست و آیا کارآمدی لازم را دارد؟
بان Rust چیست؟ مزایای زبان برنامه نویسی Rust و معایب زبان برنامه نویسی...