برای برنامه نویسی تا چه حد مقدمات را بیاموزیم؟ درخواست مشاوره

بیشتر پست های من در ویرگول درباره برنامه نویسی و گرفتن مشاوره از دوستا...