جادی زمانه ات را بشناس (:

جادی زمانه ات را بشناس (:
این نوشته ادای دینی است به کسی که به توانایی هایی افراد زیادی مانند من...