افزایش سقف وام مشاغل خانگی تا ۵۰ میلیون تومان در دوران کرونا

افزایش سقف وام مشاغل خانگی تا ۵۰ میلیون تومان در دوران کرونا
وام مشاغل خانگی در 71 شغل تا ۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.