آزمایش حدس گلدباخ با پایتون 1

آزمایش حدس گلدباخ با پایتون 1
شروعی بر آزمایش حدس جناب گلاباخ با پایتون...! منتظرتونم