جادی تی وی - نوشتن یه رمز کننده فایل به زبان سی

جادی تی وی - نوشتن یه رمز کننده فایل به زبان سی
گاهی لازمه فایل های گیف خودتون رو برای بقیه غیرقابل استفاده کنین! ببین...