چی شد که من شدم یه برنامه نویس از نوع تازه کارش

چی شد که من شدم یه برنامه نویس از نوع تازه کارش
این روایت اینه که چطور به برنامه نویسی رسیدم ولی باید بگم که هنوز هم ک...