نوشتن پیلود با پایتون(و گرفتن شل) قسمت دوم

نوشتن پیلود با پایتون(و گرفتن شل) قسمت دوم
هک کامپیوتر به راحتی آب خوردن.