دانشگاه صنعتی بدون کوآپ یک شوخی است

دانشگاه صنعتی بدون کوآپ یک شوخی است
گفت‌وگو با دکتر ضرابی‌زاده و دکتر خرازی درباره دوره کوآپ دانشکده کامپی...