یک دیباگر جالب در پایتون

یکی از ویژگی های مهم یک زبان برنامه نویسی خوب جامعه استفاده کننده از...