فاکتوریل در پایتون-کد های مخملی

فاکتوریل در پایتون-کد های مخملی
بررسی سورس کد فاکتوریل در پایتون - به طعم کد های مخملی!