توصیه های ضروری برای برنامه نویس شدن !

از تجربه یک برنامه نویس با سابقه حداقل 5 ساله استفاده کنید برای زودتر...