نوشتن پیلود با پایتون(و گرفتن شل) قسمت سوم

نوشتن پیلود با پایتون(و گرفتن شل) قسمت سوم
هک کامپیوتر به راحتی آب خوردن