تحول دیجیتال: جلسه دوم –آقای دکتر اعتماد مقدم

تحول دیجیتال: جلسه دوم –آقای دکتر اعتماد مقدم
رویکردهای مواجهه با مسائل سازمانی به شرح زیر است:رویکرد Absolution (نا...