آخرین کتاب فنی که خوندین؟؟

آخرین کتاب فنی که خوندین؟؟
بررسی کتابهای توصیه شده برای برنامه نویسی